M KH

sport

آموزش فوتسـال

  لمس توپ (آشنایی باتوپ):

     به منظوردرک حجم واندازه توپ در فوتسال واجرای بهتر تکنیک ها باید قبل یا حین آموزش تکنیک ها، تمریناتی با قسمت های مختلف بدن انجام داد.

              تکنیک های فوتسال:

۱- دریبلینگ:

     حرکت هماهنگ با توپ راکه دارای ویژگیهای تغییرسرعت،تغییرمسیر و فریب باشد را«دریبل»می گویند.

۲- ضربات :

    آموزش مهارتهای مربوط به این تکنیک از ابتدایی ترین مراحل یادگیری فوتسال می باشد. عموما از ضربه زدن برای ارسال توپ به همبازی، شوت کردن به دروازه حریف، ارسال توپ به فضای باز و حرکت به سمت آن و برای دفع توپ ازمنطقه دفاعی، استفاده می شود.

۱-۲- ضربه بغل پا:

    به کلیه ضرباتی که با بغل پا انجام می گیرد، اطلاق   می گردد.

    ازآنجایی که ناحیه بغل پا سطح نسبتا وسیعی را تشکیل میدهد، این ضربه از دقت قابل ملاحظه ای برخوردار است و بیشتر برای ارسال پاسهای کوتاه وانجام ضربات پنالتی مورد استفاده قرارمی گیرد.

۲-۲- ضربه روی پا:

   به ضرباتی گفته می شود که با روی پا زده می شود. از این ضربه برای شوت می توان استفاده کرد ولی از دقت کمی برخوردار است.

۳-۲- ضربه داخل وخارج روی پا:

    ازاین ضربات بیشتر برای ارسال بلند و مسافت طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و دقت آن کم است.

۴-۲- ضربه سر:

     هماهنگی قسمتهای مختلف بدن به هنگام مقابله با یک توپ بلند با سررا، «ضربه سر» می گویند.              

    ناحیه جلوی سر (پیشانی)، دراین تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد  ضربه سرازجمله تکنیکهای مهمی است که بیشتر در رابطه با توپ های بلند هوایی به کاربرده می شود ودر فوتسال کاربرد کمتری دارد.

              انواع ضربات سر:

 الف ضربه سر دفاعی    

ب - ضربه سر حمله ای    

ج - ضربه سر شیرجه ای      

د -ضربه سر به عقب

۳- کنترل (دریافت) :     دراختیارگرفتن توپ را به شکلی که بتوان در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیم را به مرحله اجرا گذاشت «کنترل» می گویند.

انواع کنترل:

الف- کف پا      

ب- بغل پا      

ج- خارج پا      

 د- روی پا       

ه- ران      

و- سینه           

 ز- سر

     انتخاب نوع کنترل باتوجه به ارتفاع توپ انجام می شود. ودر فوتسال از کنترل کف پا بیشتر استفاده می گردد.

        نکات مورد توجه هنگام کنترل :

۱- در مسیر حرکت توپ قرار بگیرید.

۲- با توجه به ارتفاع و موقعیت توپ سطح تماس مناسب را انتخاب نمایید.

۳- هنگام کنترل،سطح تماس با توپ را نرم وشل نگه دارید.

             تعریف تاکتیک:

   هرگونه حرکت فردی یاگروهی از پیش تنظیم شده به منظور رسیدن به گل یا جلوگیری از گل خوردن را «تاکتیک»   می گویند.

            انواع تاکتیک ها:

 به طورکلی تاکتیک ها درفوتبال به چهاربخش تاکتیک های فردی، تاکتیک های گروهی، تاکتیک های ایستگاهی و تاکتیک های تیمی تقسیم می شوند .لازم به ذکراست تاکتیک های ایستگاهی ازجمله تاکتیک های گروهی وتیمی است که به دلیل اهمیت آن به طورجداگانه ذکرشده است.درفوتسال آمادگی جسمانی وآمادگی روانی دراجرای بهترتکنیک وتاکتیک نقش ارزنده ای ایفا می کند.

 

              تکنیک وتاکتیک در فوتسال
 
 

 

      تکنیک

 

   منظور از تکنیک، انجام حرکات مخصوص بازی فوتبال است که موجب بازی صحیح و با هدف می‌شود. سطح بازی یک تیم بستگی به توانایی‌های تکنیکی بازیکنان آن دارد. تکنیک با دو عنصر مؤثر در بازی فوتسال، یعنی تاکتیک و قدرت بدنی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر فراگیری و تمرین توانایی‌های تکنیکی به این منظور انجام می‌شوند که بازیکن قادر باشد بر موقعیت‌های جدید به وجود آمده مسلط شود. در هنگام تمرینات تکنیکی توجه به دو نکته مهم می‌باشد:
 
    ۱ـ با تمرینات زیاد می‌توان انجام حرکات انفرادی را در قالب کار تیمی تکمیل کرد.
 
    ۲ـ می‌توان در شرایط مختلف و با آموزش تکنیک‌های مهم و سپردن وظائف گوناگون به بازیکن، یک الگوی حرکتی مخصوص برای او به وجود آورد تا او بتواند در موقعیت‌های مختلف بازی، بالاترین توان خود را به کار گیرد.
شکل‌های مختلف تکنیک در فوتبال را می‌توان به صورت حرکات با توپ (دریبل، پاس، کنترل توپ، شوت به دروازه، ضربه با سر) و بدون توپ (تنه زدن، سد کردن توپ، پریدن، حرکات بدون توپ) تقسیم کرد.
سیستم ۲-۱-۱( جایگیری مناسب ، استفاده از فضا ، پاس کاری خوب )

           حالت اول

 

    در این سیستم A به C وC به B پاس می‌دهد. در زمان ارسال پاس،
D به کنار زمین آمده توپ را از B دریافت می‌کند. B با حرکت بدون توپ به او نزدیک می‌شود و توپ برگشتی را با یک پاس دقیق به C که بدون توپ حرکت کرده می‌دهد. در این لحظه A به مرکز خط دفاع می‌آید.

 

 
         حالت دوم 

 

     بازیکن A به C و او به B پاس ‌داده و طبق شکل حرکت می‌کند. بازیکن D به جای C می‌آید و B با یک پاس بلند C را صاحب توپ می‌نماید، در زمان ارسال پاس توسط بازیکن A او هم می‌تواند در طول زمین حرکت کرده، آماده دریافت توپ باشد.
 

       سیستم در فـوتسال

 

     سیستم از ارکانی اصولی و آشنائی با تکنیک است و زیر بنای اولیه تکامل تاکتیک‌های تیمی می‌باشد. بر اثر پیشرفت‌های علمی و عملی در فوتبال امروز جهان کم کم سیستم‌های قدیم جای خود را به روش‌های جدیدتری از تاکتیک‌های تیمی داده است. اصولا سیستم‌ها رکنی از تاکتیک‌های تیمی به حساب می‌آیند و بازیکنان، اجرای تاکتیک‌های فردی و شروع مجدد خود را بر اساس شناخت سیستم‌های دفاعی و حمله ای تیم و طبق نظر مربیان اجرا می‌نمایند.
 

     بر حسب مقررات و قوانین بازی فوتسال و به منظور ایجاد نظم بازکنان تیم‌ها قرار‌ها و یا تعهد مسئولیت‌هایی در محوطه محدودی از زمین‌ با هم می‌گذارند.
در فوتسال سیستم‌ و شکل آرایشی تیم نقش مهمی دارد. بر اساس و شرایط بازی با تیم حریف سیستم برنامه ریزی می‌شود. اما باید گفت در اجرا و حرکت‌های بوجود آمده توسط بازیکنان تغییرات زیادی حاصل می‌شود و بازیکنانی که توانایی و شعور بالائی دارند می‌توانند سریعاً در تغییر شکل و نحوه آرایش تیم تصمیم بگیرند.

      سیستم ۱ـ۲ـ۱

 

    در این سیستم یک نفر به عنوان دفاع آخر و پوششی قرار گرفته و دو بازیکن دیگر در کناره های زمین به صورت کشویی از یکدیگر حمایت می کنند و نفر آخر هم از این دو نفر حمایت می کنند در جلوی دو بازیکن کناری یک راس حمله قرار دارد که هر لحظه بر اساس شرایط بازی و توپ انجام وظیفه می کند.

 

     سیستم ۲-۲

 

    دو بازیکن به صورت مدافع انجام وظیفه می کنند و حرکت این دو مدافع حمایت از یکدیگر می باشد بدین صورت که اگر مدافع اول درگیر شود مدافع دوم به صورت کشویی از او حمایت می کنژد و بر عکس و دو نفر به صورت مهاجم وظیفه ی خود را انجام می دهند.

 

     سیستم ۲-۱-۱

 

    دو نفر به صورت مدافع در مقابل دروازه بازی می کنند ویک نفر در جلوی دو مدافع بازی می کند و یک راس حمله در جلوی بار خودی کار خود را انجام می دهد . نکته مهم در فوتسال داشتن سه فاکتور قدرت تصمیم گیری (توانایی)، آمادگی جسمانی وسرعت است که این فاکتورها می توانند یک تیم را تا مرز قهرمانی هدایت نماید. نوع تمرینات واتخاذ سیستم نیز می تواند به تیم کمک کند.

 

   آموزش سیستم (۱-۳)

 

     همانطور که در شکل مقابل نمایش داده شده سه نفر در زمین خودی و یک نفر که ویژگی حفظ توپ و ارسال پاس دقیق را دارد ،در زمین سبیه به ۸ اینگلیسی موقعیتی از قبل تمرین شده بوجود آورن تا با صاحب توپ نمودن نفر راس (در زمین حریف ) ، حرکت و حمله ی خود را آغاز نماید.

 

      آموزش سیستم (۱-۴-۰)

 

     در این سیستم استقرار بازیکن ها در شکل مشخص شده و باید سه نکته مهم رعایت گردد :

 

۱- آمادگی جسمانی خوب : بازی و دویدن
۲- پاس دادن زیاد : استفاده از هوش و تکنیک بازیکن
۳ – اجرای تکنیک شوت : شوت در تمام حالت های مختلف (روی پا ، داخل پا ،نوک پا وسر ضرب )
در این سیستم استقرار بازیکن در پشت توپ می باشد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:27  توسط reza & hossein  |